"Докато умните се наумуват, лудите се налудуват."

Пословици и поговорки

captcha