"Ден година храни."

Пословици и поговорки

captcha